Danh sách 20+ tìm số nhỏ nhất trong mảng hữu ích nhất

Để hiểu hơn về tìm số nhỏ nhất trong mảng được biên tập chi tiết và dễ dàng dành cho bạn tham khảo. Nếu bạn không có kinh nghiệm hãy đọc kỹ bài hướng dẫn của Mê Nhà Đẹp. Đội ngũ biên tập của chúng tôi sẽ tư vấn, gợi ý và giúp bạn đưa ra giải pháp hợp lý nhất cho bạn. Vì thế, bạn đừng bỏ qua những thông tin dưới đây nhé!

Trong lập trình, đôi khi ta gặp tập dữ liệu gồm rất nhiều đối tượng có kiểu giống nhau. Lấy ví dụ:

Bạn Đang Xem: Danh sách 20+ tìm số nhỏ nhất trong mảng hữu ích nhất

 • Danh sách điểm tổng kết của các học sinh trong lớp (một danh sách các số thực).
 • Danh sách tên của một phòng thi (một danh sách các chuỗi kí tự). …dots…

Mọi ngôn ngữ lập trình đều cung cấp những kiểu dữ liệu có cấu trúc để lưu trữ các dạng dữ liệu như mô tả bên trên. Đối với C++, đó là mảng, mảng độngdanh sách liên kết. Tuy nhiên với mục tiêu hướng tới lập trình thi đấu, chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu mảngmảng động.

Nội dung bài viết

1. Khai báo mảng một chiều

Để khai báo một mảng trong C++, ta sử dụng cú pháp:

{Kiểu_phần_tử} {Tên_mảng}[{Kích_thước_mảng}];

Trong đó, {Kiểu_phần_tử} là một kiểu dữ liệu nguyên thủy hoặc kiểu do người dùng tự định nghĩa – thể hiện kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng; {Tên_mảng} là một định danh do người dùng đặt ra và không được trùng với từ khóa của hệ thống; {Kích_thước_mảng} là một số nguyên thể hiện kích thước tạo ra cho mảng. Giả sử kích thước được khởi tạo là N,N,N, thì hệ thống sẽ tạo ra một dãy gồm NNN ô nhớ liền nhau trong bộ nhớ để biểu thị cho mảng.

Ví dụ: Khai báo một mảng số nguyên gồm 101010 phần tử:

int a[10];

Lưu ý: Nên tránh việc khai báo mảng là biến cục bộ, vì có thể gây ra tràn bộ nhớ (đây là kinh nghiệm thi cử). Với các mảng có kích thước nhỏ (dưới 100010001000) thì có thể khai báo cục bộ không sao, nhưng với các mảng kích thước lớn, kiểu dữ liệu lớn (như long long hay double) thì nên khai báo mảng là biến toàn cục sẽ an toàn hơn.

2. Khởi tạo mảng một chiều

Cũng giống như biến, mảng có thể được khởi tạo trước các giá trị khi khai báo. Số lượng phần tử khởi tạo không được phép vượt quá kích thước mảng đã khai báo. Nếu như kích thước mảng được để trống thì hệ thống sẽ tự tạo ra số ô nhớ vừa đủ để chứa các phần tử khởi tạo. Cú pháp khởi tạo mảng là:

{Kiểu_phần_tử| {Tên_mảng}[{Kích_thước_mảng}] = {{Danh_sách_phần_tử_khởi_tạo}};

Có nhiều cách khác nhau để khởi tạo mảng

 • Khởi tạo một mảng với kích thước cố định:

  int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

 • Khởi tạo một mảng có số phần tử khởi tạo ít hơn kích thước đã khai báo:

  int a[5] = {1, 2, 3};

  Trong trường hợp này, các phần tử chưa được khởi tạo sẽ nhận một giá trị bất kỳ nào đó. Nếu mảng được khai báo là biến toàn cục thì các phần tử trống sẽ nhận giá trị 0,0,0, nhưng nếu mảng là biến cục bộ thì các phần tử trống sẽ nhận những giá trị tùy ý. Thông thường khi khai báo mảng chúng ta nên khai báo biến toàn cục thay vì biến cục bộ để tránh những nhầm lẫn không đáng có trong khi tính toán vì những phần tử mang giá trị tùy ý.

 • Khởi tạo mảng không có kích thước:

  int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};

  Đối với trường hợp này, mảng sẽ có số vị trí bằng đúng với số phần tử được khởi tạo.

 • Minh họa mảng một chiều bằng hình vẽ:

1. Truy cập các phần tử trong mảng

Các phần tử trong mảng đều được đánh số, bắt đầu từ 000 tới N−1N-1N−1 (NNN là kích thước mảng). Để truy cập và sử dụng một phần tử trong mảng, ta sử dụng toán tử [] với cú pháp:

{Tên_mảng}[{Chỉ_số_phần_tử}];

Mỗi phần tử của mảng khi được truy cập sẽ trở thành giống như một biến đơn, có thể sử dụng để tính toán, kết hợp cùng các câu lệnh và toán tử.

Ví dụ:

 • Gán giá trị cho một phần tử của mảng:

  a[50] = 10;

 • Lấy giá trị của mảng gán cho một biến:

  int value = a[50];

2. Duyệt các phần tử của mảng

Để duyệt qua tất cả các phần tử trong một mảng, ta có thể sử dụng vòng lặp kết hợp với toán tử [] để truy cập vào từng phần tử trong mảng. Cú pháp tổng quát như sau:

for ({Biến_đếm} = {Chỉ_số_đầu}; {Biến_đếm} <= {Chỉ_số_cuối}; {Tăng_giảm_biến_đếm}) {Các_thao_tác_truy_cập_phần_tử};

Chẳng hạn, nếu cần duyệt qua và in ra các phần tử trong một mảng AAA gồm 444 phần tử, ta có thể viết:

for (int i = 0; i < 4; ++i) cout << a[i] << endl;

Để duyệt ngược mảng hay duyệt một đoạn phần tử trên mảng, chúng ta chỉ cần biến đổi vòng lặp đi một chút là được. Ngoài ra, vòng lặp while cũng có thể được sử dụng để duyệt qua mảng. Bạn đọc hãy thử tự thao tác thêm để thành thạo hơn!

3. Nhập dữ liệu vào mảng

Trong trường hợp cần yêu cầu nhập vào giá trị cho một mảng gồm NNN phần tử, ta có thể làm như sau:

int a[N]; for (int i = 0; i < N; ++i) cin >> a[i];

Hoặc nếu muốn cho mảng bắt đầu từ vị trí 111 thì khai báo tăng kích thước thêm 111 đơn vị:

int a[N + 1]; for (int i = 1; i <= N; ++i) cin >> a[i];

Ví dụ cụ thể: Dưới đây minh họa một chương trình nhập vào một mảng gồm NNN số nguyên sau đó in ra mảng theo thứ tự ngược lại. Bạn đọc có thể xem ví dụ này để hiểu về những điều đã nói ở trên:

#include <iostream> using namespace std; int a[100]; // Khai báo mảng là biến toàn cục. int main() { int N; cin >> N; for (int i = 1; i <= N; ++i) cin >> a[i]; cout << “Mảng in ngược lại: ” for (int i = N; i >= 1; -i) cout << a[i] << ‘ ‘; }

Giả sử nhập vào N=4N = 4N=4 và mảng a={1,2,3,4},a={1, 2, 3, 4},a={1,2,3,4}, kết quả chạy chương trình sẽ đưa ra như sau:

Mảng in ngược lại: 4 3 2 1

4. Thêm giá trị vào cuối mảng

Đôi khi chúng ta cần thêm các giá trị mới vào mảng trong quá trình tính toán, thường gặp nhất là thêm giá trị vào cuối mảng. Khi đó, ta sẽ sử dụng một biến đếm cnttext{cnt}cnt để lưu số lượng phần tử hiện có trong mảng, sau đó tăng biến cnttext{cnt}cnt lên và gán vị trí cnttext{cnt}cnt trong mảng bằng phần tử cần thêm vào. Lúc này kích thước của mảng sẽ chính bằng cnttext{cnt}cnt:

int a[100], cnt = 0; void insert_element(int x) { ++cnt; a[cnt] = x; // Có thể viết gọn là a[++cnt] = x; }

Trong trường hợp cần thêm phần tử vào đầu hoặc giữa mảng, việc xử lý sẽ trở nên hơi khó khăn. Tất nhiên, sử dụng mảng ta vẫn có thể chèn được phần tử vào giữa, bạn đọc hãy thử suy nghĩ cách làm!

1. Bài toán tìm kiếm tuần tự

Đề bài

Cho một mảng số nguyên gồm nnn số nguyên a1,a2,…,ana_1, a_2,…, a_na1​,a2​,…,an​ và một số nguyên x,x,x, hãy đếm số lần xuất hiện của XXX trong mảng?

Input:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương nnn – số lượng phần tử trong mảng (1≤n≤105)(1 le n le 10^5)(1≤n≤105).
 • Dòng thứ hai chứa nnn số nguyên a1,a2,…,ana_1, a_2, dots, a_na1​,a2​,…,an​ phân tách nhau bởi dấu cách (1≤ai≤109;∀i:1≤i≤n)(1 le a_i le 10^9; forall i: 1 le i le n)(1≤ai​≤109;∀i:1≤i≤n).

Output:

 • Số nguyên duy nhất là số lượng phần tử bằng với giá trị xxx trong mảng.

Sample Input:

5 10 10 10 2 1 4

Sample Output:

2

Ý tưởng

Đây có thể nói là bài toán cơ bản nhất với mảng một chiều. Ta có thể giải rất đơn giản bằng một vòng lặp từ đầu tới cuối mảng, nếu phần tử nào của mảng có giá trị bằng xxx thì tăng một biến đếm lên 111 đơn vị.

Cài đặt

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { int n, x; cin >> n >> x; int a[n]; for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> a[i]; int res = 0; // Biến đếm số phần tử X trong mảng. for (int i = 0; i < n; ++i) if (a[i] == x) ++res; cout << res; }

2. Bài toán tính tổng mảng

Đề bài

Cho một mảng số nguyên gồm nnn số nguyên a1,a2,…,an,a_1, a_2,…, a_n,a1​,a2​,…,an​, hãy tính tổng tất cả các phần tử trong mảng?

Input:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương nnn – số lượng phần tử trong mảng (1≤n≤105)(1 le n le 10^5)(1≤n≤105).
 • Dòng thứ hai chứa nnn số nguyên a1,a2,…,ana_1, a_2, dots, a_na1​,a2​,…,an​ phân tách nhau bởi dấu cách (1≤ai≤109;∀i:1≤i≤n)(1 le a_i le 10^9; forall i: 1 le i le n)(1≤ai​≤109;∀i:1≤i≤n).

Output:

 • In ra số nguyên duy nhất là tổng các số trong mảng.

Sample Input:

5 1 2 3 4 5

Sample Output:

15

Ý tưởng

Sử dụng một biến array sumtext{array sum}array sum để lưu tổng các phần tử trong mảng. Dùng một vòng lặp từ đầu tới cuối mảng và cộng giá trị các phần tử vào biến đó.

Tuy nhiên lưu ý rằng tổng các phần tử có thể vượt quá phạm vi kiểu dữ liệu int, vì thế cần đặt kiểu dữ liệu cho biến array sumtext{array sum}array sum là long long.

Cài đặt

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { int n; cin >> n; int a[n]; long long array_sum = 0; for (int i = 0; i < n; ++i) { cin >> a[i]; array_sum += a[i]; } cout << array_sum; }

3. Bài toán tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất trong mảng

Đề bài

Cho một mảng số nguyên gồm nnn số nguyên a1,a2,…,an,a_1, a_2,…, a_n,a1​,a2​,…,an​, hãy tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong mảng?

Input:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương nnn – số lượng phần tử trong mảng (1≤n≤105)(1 le n le 10^5)(1≤n≤105).
 • Dòng thứ hai chứa nnn số nguyên a1,a2,…,ana_1, a_2, dots, a_na1​,a2​,…,an​ phân tách nhau bởi dấu cách (1≤ai≤109;∀i:1≤i≤n)(1 le a_i le 10^9; forall i: 1 le i le n)(1≤ai​≤109;∀i:1≤i≤n).

Output:

 • Đưa ra hai số nguyên lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trong mảng.

Sample Input:

5 -1 5 3 -10 8

Sample Output:

-10 8

Ý tưởng

Áp dụng một kĩ thuật gọi là kĩ thuật đặt cờ. Ta gọi hai biến text{min_value} và max valuetext{max value}max value lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của mảng, ban đầu gán cả hai bằng số đầu tiên trong mảng. Sau đó duyệt một vòng lặp từ phần tử thứ hai tới cuối mảng và cập nhật giá trị min – max vào hai biến với mỗi phần tử duyệt đến.

Cài đặt

#include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main() { int n; cin >> n; int a[n]; for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> a[i]; int min_value = a[0], max_value = a[0]; for (int i = 1; i < n; ++i) { if (a[i] < min_value) // Tìm thấy phần tử khác nhỏ hơn min_value. min_value = a[i]; if (a[i] > max_value) // Tìm thấy phần tử khác lớn hơn min_value; max_value = a[i]; } cout << min_value << ‘ ‘ << max_value; }

 • https://nguyenvanhieu.vn/huong-dan-cach-nhap-mang-mot-chieu-trong-c/
 • https://daynhauhoc.com/t/mang-mot-chieu-c-c/30080
 • https://www.howkteam.vn/course/khoa-hoc-lap-trinh-c-can-ban/mang-1-chieu-trong-c-arrays-1377

Top 22 tìm số nhỏ nhất trong mảng biên soạn bởi Mê Nhà Đẹp

Tìm tích nhỏ nhất của cặp số trong mảng

 • Tác giả: shareprogramming.net
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.88 (780 vote)
 • Tóm tắt: Cho một mảng số nguyên dương(arr[0-n] > 0) arr có n phần tử. Viết chương trình tìm tích nhỏ nhất của 2 số trong mảng. (n > 2)

Tìm số xuất hiện duy nhất và nhỏ nhất trong mảng

 • Tác giả: daynhauhoc.com
 • Ngày đăng: 11/13/2022
 • Đánh giá: 4.65 (224 vote)
 • Tóm tắt: cho minh hỏi cách tìm số xuất hiện duy nhất và nhỏ nhất trong mảng Ý TƯỞNG: B1:sắp xếp lại dãy (1) B2:xét từng phẩn từ nếu biến đếm = 1 xuất …

Bài 1.3: Cho mảng gồm n phần tử. Viết chương trình có sử dụng hàm đệ quy cho biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mảng

 • Tác giả: dungnvit.blogspot.com
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 4.4 (526 vote)
 • Tóm tắt: Viết chương trình có sử dụng hàm đệ quy cho biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mảng. Wednesday, November 26, 2014. code c/c++. #include<conio.h>.

Viết hàm tìm giá trị âm nhỏ nhất trong mảng một chiều các số nguyên, nếu ko có thì trả về 0

 • Tác giả: blogitcanban.wordpress.com
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.21 (211 vote)
 • Tóm tắt: include #include #define MAX 50 #include void nhapmang(int a[], int n) { for (int i = 0; i < n; i++) { printf(” Nhap phan tu thu a [%d]”, …

Tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong mảng

 • Tác giả: vuvanlong.com
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 4.08 (413 vote)
 • Tóm tắt: Ý tưởng Khởi tạo biến max=a Duyệt vòng lặp for. So sánh lần lượt max với các phần tử của mảng ==>Nếu có phần tử nào > max==>gán max= phần tử …

nhập vào một mảng,tìm số lớn nhất,số lớn thứ nhì và số nhỏ nhất trong mảng làm bằng c nha

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 3.96 (577 vote)
 • Tóm tắt: #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; int main() { int n; cin >> n; int a[n]; for (int i = 0;i < n;i++) cin >> a[i];

Bài tập – Tìm min & max – số lớn nhất & nhỏ nhất – Lập trình C

 • Tác giả: gokisoft.com
 • Ngày đăng: 11/08/2022
 • Đánh giá: 3.47 (424 vote)
 • Tóm tắt: Chỉ sử dụng kiến thức đã học (không sử dụng vòng lặp & mảng)Nhập vào 4 số nguyên a1, a2, a3, a4Hiển thị ra số nguyên lớn nhất và số nguyên …

Chương 5 -Bài 9 . Tìm số Max, Min trong mảng 2 chiều

 • Tác giả: nentang.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 3.25 (530 vote)
 • Tóm tắt: Tìm số lớn nhất (Max), số nhỏ nhất (Min) trong mảng. Cách giải quyết. Tạo biến tạm với: min = A[0,0]; max = A[0, …

Tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng trong C# | 200 bài tập C#

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 3.06 (430 vote)
 • Tóm tắt: Tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng trong C# | 200 bài tập C# có giải hay nhất tại VietJack – Tuyển tập bài tập C sharp có giải từ cơ bản tới nâng cao …

[Java] Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong Mảng (Array)

 • Tác giả: truonggiangit.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.94 (60 vote)
 • Tóm tắt: Yêu cầu: Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong mảng (Array); In giá trị ra màn hình. Thực hiện: Class. Viết code. Kết quả. Xem thêm: Tìm số …

Viết 2 chương trình con tìm Max, Min và vị trí của Max, Min trong mảng

 • Tác giả: xn--300bicode-t1a.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.88 (116 vote)
 • Tóm tắt: Viết 2 chương trình con tìm Max, Min và vị trí của Max, Min trong mảng. Áp dụng: Nhập vào 1 mảng có 1 phần tử là các số nguyên, tìm số nguyên lớn nhất, nhỏ …

Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng các số nguyên

 • Tác giả: braniumacademy.net
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.65 (178 vote)
 • Tóm tắt: Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng các số nguyên · Bước 1: Khởi tạo một biến kiểu nguyên tên min gán giá trị phần tử đầu tiên cho nó. · Bước 2: Duyệt …

Hãy tìm vị trí giá trị dương nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực nếu mảng không có

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 2.59 (105 vote)
 • Tóm tắt: Hãy tìm vị trí giá trị dương nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số thực nếu mảng không … printf(“nVi tri gia tri duong nho nhat la %d”, vitriduongnhonhat);

Bài tập C – Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mảng trong C

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 2.52 (147 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập C – Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mảng trong C ; int i, largest;. largest = arr[0];. // Chuong trinh tim phan tu lon nhat cua mang ; int i, smallest;.

Giá trị nhỏ nhất của mảng nguyên trong Java

 • Tác giả: timoday.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 2.48 (113 vote)
 • Tóm tắt: Thuật toán tìm kiếm giá trị nhỏ nhất. Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x: package timoday; import java.util.Scanner; public …

Viết hàm tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng các số nguyên

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 2.36 (188 vote)
 • Tóm tắt: Viết hàm tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng các số nguyên. Bài toán kinh điển trong lập trình. 0.0 (0 đánh giá). Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối …

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của mảng hai chiều – Minh họa trong Pascal

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 2.28 (135 vote)
 • Tóm tắt: Writeln(‘So nho nhat la:’,min:4:2); Readln; End. Câu Hỏi : Viết chương trình Pascal tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy A={a_1, a_2 …

Thuật toán tìm phần tử nhỏ nhất và nhỏ nhì trong một mảng với C

 • Tác giả: dothanhspyb.com
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 2.14 (162 vote)
 • Tóm tắt: – Thuật toán thứ 3 chúng ta có thể tìm thấy hai yếu tố tối thiểu trong một lần duyệt. Thuật toán như sau: 1) Khởi tạo cả hai giá trị nhỏ nhất và …

Bài 54. Tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất của ma trân hai chiều | Tự học lập trình C

 • Tác giả: titv.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 1.93 (124 vote)
 • Tóm tắt: #include <stdio.h> int a[100][100]; int m, n; void nhapMaTran(int x[100][100], int &m, int &n){ do{ printf(“Nhap vao m va n: …

Đề tài: Tìm số lớn nhất,nhỏ nhất trong mảng rồi in ra giá trị và vị trí

 • Tác giả: diendan.congdongcviet.com
 • Ngày đăng: 11/07/2022
 • Đánh giá: 1.82 (128 vote)
 • Tóm tắt: Tìm số lớn nhất,nhỏ nhất trong mảng rồi in ra giá trị và vị trí … printf(“nSo nho nhat trong mang la %d dung thu %d”,min,i); } getch(); }.

Viết chương trình nhập vào 1 mảng n phần tử tìm giá trị lớn nhất và

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 1.73 (123 vote)
 • Tóm tắt: uses crt;var a:array[1..100]of integer;i,n,max,min:integer;beginclrscr;write(‘n=’); readln(n);for i:=1 to n do beginwrite(‘A[‘,i,’]=’); readln(a[i]);end …

Tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng trong C

 • Tác giả: zaidap.com
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 1.59 (56 vote)
 • Tóm tắt: Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : .Các bạn học CNTT, điện tử …

Nguồn: https://menhadep.com
Danh mục: Đáp Hay

Recommended For You